Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (2021)

Van: Hondenschool Reuk & Zo

Artikel 1: definities.

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– hondenschool: Reuk & Zo.
– cursist: diegene die met zijn of haar hond deelneemt aan de cursussen van hondenschool Reuk & Zo.
– instructeurs: Chantal Groszmann van Lopik en medewerkers of vrijwilligers van de hondenschool die de cursus verzorgen.
– deze voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Hondenschool Reuk & Zo.

 

Artikel 2: toepasselijkheid.

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

 

Artikel 3: aangaan van de overeenkomst.

3.1 De overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist wordt schriftelijk aangegaan door middel van het invullen van een inschrijfformulier per mail of in papier.

3.2 De cursist verklaart door middel van elektronisch verzenden van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee nadrukkelijk in te stemmen.

3.3 De hondenschool alsmede haar instructeurs hebben het recht cursisten (zowel hond als eigenaar) voor aanvang van of tijdens te cursus te weigeren indien:
a) het cursusgeld niet tijdig en volledig is voldaan;
b) de hond naar het oordeel van de hondenschool dan wel haar instructeurs ontoelaatbaar agressief of onhandelbaar gedrag vertoont;
c) de cursist (zonder overleg) correctiematerialen toepast of ander dieronvriendelijk gedrag vertoont jegens de eigen of anderen hond(en);
d) de cursist de cursus verstoort;
e) de cursist een substantieel deel (meer dan 50%) van de cursussen afwezig is of niet aan de gemaakte afspraken voldoet.

3.4 De cursist is verplicht zijn of haar hond die deelneemt aan groepslessen in te enten.

 

Artikel 4: betaling

4.1: Betalingen vinden uitsluitend plaats per bank of contant.

4.2 De betaling dient uiterlijk voor tweede les te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de cursist de deelname kan worden ontzegd conform artikel 3.2 sub a van deze voorwaarden.

4.3 Indien betaling niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening gebracht, welke kosten minimaal worden vastgesteld op een bedrag ad € 20,-.

4.4 De reeds betaalde les en cursusgelden worden niet gerestitueerd, ongeacht de reden van het verzoek.

 

Artikel 5: annulering van cursussen of les.

5.1 De cursusdata, tijden, plaats en tarieven zijn onder voorbehoud.

5.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursusdata, tijden en tarieven te wijzigen.

5.3 De cursisten hebben het recht hun inschrijving te annuleren minstens 5 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag, (minus 50,- euro administratie kosten).

5.4 Wanneer we i.v.m. het corona virus aan niet meer dan 3 of 4 mensen tegelijkertijd mogen lesgeven, zullen wij dit organiseren door zowel de grote van de groepen, als de les duur te halveren.

5.5 Wanneer er i.v.m. de maatregelen rondom het corona virus helemaal geen les meer mag worden gegeven, zullen de lessen online voortgezet worden.
5.6 Annuleren van de les of verplaatsen van een afgesproken les dient te allen tijde 24 uur voor aanvang te worden doorgegeven via info@reukenzo.nl of 0630277954. Wanneer dit niet voor deze tijd geschied, is hondenschool Reuk&Zo bevoegd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 6: huisregels

6.1 Het is verboden dat de honden op het trainingsveld ontlasten. In voorkomend geval is de cursist verplicht de ontlasting van zijn of haar hond op te ruimen, bij gebreke waarvan de cursist de deelname aan de cursus kan worden ontzegd.

6.2 De cursist die deelneemt aan de groepslessen dient twaalf jaar of ouder te zijn. Gezinsleden kunnen niet afwisselend de lessen volgen, wij verwachten elke week dezelfde geleider in de les.

6.3 Indien de hond van de cursist ziek is, dient de cursist dit voorafgaand aan de cursus aan de instructeur door te geven, zodat besmetting kan worden voorkomen. De instructeur kan de hond en de cursist de deelname aan de cursus ontzeggen indien het gevaar van besmetting groot is.

6.4 Loopse honden worden niet toegelaten op het trainingsveld. De cursist komt zonder hond naar de les wanneer de hond loops is.
 

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 De hondenschool noch haar instructeurs zijn aansprakelijk te stellen voor schade in de breedste zin des woords en/ of letsel opgelopen voor, tijdens of na de cursussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade in de breedste zin des woords die zijn of haar hond veroorzaakt aan de hondenschool, de instructeurs, de overige cursisten, de honden van mede cursisten of trainers en derden. De cursist dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor zijn of haar hond.

7.3 Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.

 

Artikel 8: geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten die de hondenschool sluit is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de hondenschool is gevestigd.

 

Artikel 9: wijziging voorwaarden

9.1 De hondenschool is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De hondenschool zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cursist toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens cursist in werking zodra hem of haar de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.

Hondenschool Reuk & Zo
Chantal Groszmann – van Lopik